DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASA BRU  8-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, emplaçat en la cantonada amb el carrer de l’Escola Pia. Aquest gir es resol mitjançant un axamframent de les dues façanes a partir de la primera planta, formant una torre d’una alçada superior a la resta de l’edifici.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES