DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ: carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASAL DURAN  6

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS
CASALS:
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de l’època tèxtil. 

NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ