DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ: carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASAL DURAN  6-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
Inventari de reixes R66  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal, de composició asimètrica, destaca per la cornisa superior sostinguda per uns potents permòdols, els quals prenen una entitat quasi escultòrica, donant ritme i volum a la façana. La façana també es caracteritza per les obertures d’estil modernista i la gran balconada sostinguda per permòdols.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana es composa a partir de tres eixos verticals, i de manera asimètrica. En un eix lateral se situa la porta d’accés a la planta baixa, una balconera a la planta pis i dues finestres de ventilació a les golfes. En els altres eixos se situa una finestra a la planta baixa, una balconera idèntica a l’anterior a la planta pis i dues finestres també iguals a les anteriors, a les golfes. Les tres balconeres de la planta primera s’uneixen mitjançant la gran balconada. A la planta baixa, en un dels intereixos s’hi situa una finestra, formant un conjunt de tres finestres iguals. El remat de la façana es realitza a través d’una cornisa ja descrita anteriorment.  Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades, amb la utilització de pedra en els emmarcaments de les obertures, la llosa de la balconada i la gran cornisa.  
 Elements Remarcables
Cornisa superior sostinguda per permòdols, obertures d’estil modernista, decoració utilitzant el coup de fouet, gran balconada sostinguda per permòdols i treball de forja de la barana del balcó i de les reixes que protegeixen les finestres de la planta baixa. 
COBERTA
Coberta a dues aigües, avesant aquestes a la façana principal i posterior.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada revestida amb teules. 
 Elements Remarcables

INTERIOR
Interiors molt reformats, sobretot a partir de la rehabilitació feta cap als anys quaranta per la família Ferran.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar el fals sostre de la primera habitació, d’estil pròpiament renaixentista, amb una factura i un tractament del volum que donen com a resultat una peça molt interessant. Aquest, però és l’únic enteixinat d’estil modernista, la resta són de gust neoclàssic, possiblement com a conseqüència de la rehabilitació interior. Actualment el sostre del menjador hi ha una pintura mural de Raimon Roca. També cal destacar la barana de l’escala, amb un treball de forja que utilitza com a leitmotiv el coup de fouet. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables