DENOMINACIÓ: CASA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Illa nº44-46 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-4 /pb+2 
CASA BAYGUAL  3-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1910 - 1911 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de doble cos de planta baixa i dues plantes pis, possiblement resultat de la restauració d'una antiga casa. Adossat al casal hi ha una construcció destinada a garatge, actualment molt reformada: a la planta baixa s’hi ha practicat una obertura per a l’entrada de cotxes, a la planta pis s’hi han obert dues finestres i s'ha aixecat una remunta imitant l’estil de la resta de l’edifici.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES