DENOMINACIÓ: CASA DURAN - Can Duran del Pedregar 
LOCALITZACIÓ: c. del Pedregar, 5-21 
ÚS ACTUAL: Equipament Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-9 
CASA DURAN  1-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: 1578-1606 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - indústria cotonera 
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Masia construïda entre 1578 i 1606 segons dues llindes existents a la casa, una al portal del jardí i l'altra en un dels balcons, damunt la porta exterior. A la llinda de la porta de la planta noble consta el nom del promotor i propietari, Feliu Duran, i la data de 1593. Durant aquesta època els Duran basaven la seva economia en l'activitat tèxtil i agrícola, amb una extensa horta que envoltava la casa.
Sembla força probable que l'any 1585 la masia estigués acabada, donat que en aquest any, segons un document que ha arribat fins a nosaltres, s'hi reuní, en el seu ampli saló, el Consell de la Vila amb un Comissionat de la Reial Audiència. Per tant, sembla força possible pensar que les dates de 1593 i 1606 fan referència a obres d'ampliació o d'embelliment de la masia.
Una altra intervenció a la casa dels Duran té lloc en el segle XVIII a mans d'en Josep Duran, d'ofici apotecari. Aquest s'encarregà de l'embelliment de la casa, introduint elements de gust barroc. Un altre personatge a destacar fou Anton Duran, el qual visque a cavall entre el s. XVIII i el XIX, aquest fou batlle de la ciutat i precursor del tèxtil.
L'any 1957 l'Ajuntament anuncià un plebiscit públic per a decidir si s'enderrocava o no la Casa Duran, donat que es considerava com un destorb per a l'urbanisme de la citutat. El resultat d'aquest fou el decret, el 20 de juny de 1958, de la Casa Duran com a Monument Històric i Artistic.  
 

BIBLIOGRAFIA
Ernest Mateu Vidal . Article de diari titulat "Reflexiones históricas" Sabadell, 20 de juny de 1944

Luís Mas Gomis . Article de diari titulat " Historia de nuestra ciudad" Sabadell, 30 de juliol de 1944

Gabriel Bracons. Memòria descriptiva de la Casa Duran de Sabadell.
Sabadell, juliol 1951

Article de diari "Solidaridad Nacional" titulat " La Casa Durán de Sabadell., sede ideal para la biblioteca Popular"
Sabadell, 2 d'abril de 1955

Article del diari de Barcelona "Al habla" titulat "Serán declarados monumentos histórico-artísticos los edificios de la "Pia Almoyna" y la Casa Durán de Sabadell"
Sabadell, 2 de setembre de 1955

Article de diari titulat "La Casa Duran. Un tema que revive"
Sabadell, 4 de gener de 1957

Article de diari "El Correo Catalán" titulat "El derribo de -Can Durán- será resuelto por referéndum
Sabadell, 25 d'agost de 1957

A. Castells. Article de diari titulat "También soy partidario del derribo de la Casa Durán"
Sabadell, 21 de febrer de 1961  

DOCUMENTS D'ARXIU
Ajuntament de Sabadell. Decret de concessió del permís sol.licitat per a la consolidació i conservació de la Casa Duran. Sabadell, 1 de març de 1966

Ajuntament de Sabadell. Llicència d’obra menor. Sabadell, 15 de març de 1966

Ajuntament de Sabadell.
Llicència d’obra major. 1993/9675 (Caixa d’Estalvis)
Llicència d’obra major. 1993/4632 (Institut del Vitrall)
Llicència d’obra major. 1993/9637 (Institut del Vitrall)