DENOMINACIÓ: CASA DURAN - Can Duran del Pedregar 
LOCALITZACIÓ: c. del Pedregar, 5-21 
ÚS ACTUAL: Equipament Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-9 
CASA DURAN  1-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: 1578-1606 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - indústria cotonera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Masia urbana, construïda entre 1578 i 1606. Formada entorn d’un pati interior, compta amb planta baixa, pis i golfes. Dóna façana a tres carrers, des d'on s'aprecien cossos afegits en èpoques posteriors a l'edificació original. Presenta coberta a quatre aigües amb teula àrab i parets amb acabat d’estuc i/o arrebossades, amb carreus de pedra dels àngels.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES